Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ADA TERCÜME OFİSİ

Apostil Tasdikli Çeviri

1961 yılında ülkeler arasında akdedilen Lahey Anlaşması (Konvansiyonu) ile sözleşmenin üye devletleri için yabancı resmi belgelerin yasallaştırma şartlarını kaldırmıştır. Sözleşme, bir ülkede düzenlenen ve farklı bir ülkede kullanmak üzere resmi belgelere konulan özel bir kaşe ile konsolosluk onayı yerine apostil konulmasını yeterli kıldı.

Tasdik İçin İstenilen Belgeler
* Tasdik edilecek resmi belge.
* Belgeyi getiren kişinin, üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği.
* Belgeyi getiren kişi yabancı uyruklu ise pasaportu veya ikamet tezkeresi.
* Şirketler veya vize firmaları tarafından, farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.

Apostil veya Tasdik Şerhi Nerede ve Nasıl Yapılır?
Tasdik işlemleri Resmi belge tercüme işlemi bittikten sonra, Valilik Hukuk Büroları veya İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılmaktadır.
Apostil yapılacak olan belgede ıslak resmi mühür ve imza olunması zorunludur (e-imza, hazır kaşe imza, apostil yetkilisinin yerine atılan imza kabul edilmez).
Savcılık belgelerinin apostili Cumhuriyet Başsavcılıklarında yapılır.
Lahey Anlaşması üye olmayan ülkelerin belgeleri Valilik Hukuk Büroları tarafından yapılır.
Bir evrak birkaç dakika içinde tasdik edilmektedir. Apostil ile belgenin tasdik işlemi ücretsizdir.

Apostil Hangi Belgelere Yapılır?
Apostil tasdiki yapılan evraklardan bazıları

* İdari belgeler,
* Noter senetleri,
* Eğitim belgeleri : okul, lise üniversite diplomaları vs.
* Medeni durumu gösteren belgeler: doğum belgeleri, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti vs.
* Vekaletnameler, muvafakatnameler,
* Sivil, aile ve ceza davalarının belgeleri ve mahkeme kararları,
* Devlet kurumu tarafından verilen kuruluş belgeleri, ana sözleşmeler, patent ve diğer belgeler.,
* Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar
* Resmi devlet mercileri tarafından verilen her türlü belgeye apostil hemen konulabilir.
* Sağlık raporları: yetkili Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra Apostil kaşesi ile tasdik edilir.
* Ticari evraklar: ilgili Sanayi ve Ticaret odası tarafından onaylandıktan sonra Apostil ile tasdik olunur.
* Yüksek veya Akademik eğitim kurumları tarafından verilen diplomalar: üniversite kurumunun Merkez Yönetici Makamı tarafından onaylandıktan sonra Apostil ile tasdik olunur.
* Resmi olmayan evrakların doğruluğu Türk Noterleri tarafından tasdik edilir ve devamında apostil konulur.
* Şirket veya gerçek kişi tarafından düzenlenen belgede bulunan her bir imzanın noter tasdiki gerektirdiği için belgenin noter tasdiki yapıldıktan sonra apostil konulur.
* Diplomasi ve konsolosluk evrakları, banka belgeleri, ticari yazışmalar, ticari veya gümrük işlemlere ilişkisi olan belgelere (sınır dışı malların sevkine ilişkin vekaletnameler ve irsaliyeler, mal veya hizmet tedarik sözleşmeleri, sözleşme kapsamında iş bitirme ve hakkediş belgeleri vs.) apostil konulmaz. Genel olarak, konsolosluk onayı alınır.

Apostilin Geçerlilik Süresi
Apostillerde geçerlilik süresi yoktur. Fakat apostil’in yapıldığı belgenin bir geçerlilik süresi vardır. Örneğin: Vekalet belgesine apostil yaptırdıysanız, vekaletin süresi geçtiğinde buna bağlı olarak apostil de otomatik olarak geçersiz olur. Bir başka örnek ise; nüfus kayıt örnekleri 6 ay geçerlidir. Dolayısı ile apostil tasdiki yaptırdığınız evrakın geçerliliği süre bu kadardır.